[Thông Báo] Gộp Server và Sự Kiện sau khi gộp server

Các Chúa công thân mến, nhằm tạo thử thách và cơ hội giao lưu giữa các Chúa công, Bách Chiến 3Q sẽ tiến hành bảo trì gộp các máy chủ, cụ thể như sau

I. Thời Gian:

- 9h:00 ngày 13/5/2021

II. Thông tin gộp Server

Thông Ting Gộp
S1 đến S10 S1
S11 đến S18 s2

III. Event sau khi gộp server

1.Đua Top Vip

Hạng Phần thưởng Số lượng
1 Nguyên Hồn Thần Triệu Vân 300
Quà Tr.Bị Thần Triệu Vân 5
Thuốc EXP-3 300
2 ~ 3 Nguyên Hồn Thần Triệu Vân  200
Quà Tr.Bị Thần Triệu Vân     3
Thuốc EXP-4 200
4 ~ 5 Nguyên Hồn Thần Triệu Vân 180
Quà Tr.Bị Thần Triệu Vân        2
Thuốc EXP-5 150
6 ~ 10 Nguyên Hồn Thần Triệu Vân 150
Quà Tr.Bị Thần Triệu Vân  1
Thuốc EXP-6 100
11 ~ 20 Nguyên Hồn Thần Triệu Vân 100
Mảnh Trang Bị SSS 50
Thuốc EXP-7 80
21 ~ 50 Nguyên Hồn Thần Triệu Vân  80
Mảnh Trang Bị SSS 30
Thuốc EXP-8 50

2.Đua Top Cấp

Hạng Phần thưởng Số lượng
1 Nguyên Hồn Tào Tháo 300
Túi Đá Đỉnh (Chọn) 1
Rương Vàng 3000
2 ~ 3 Nguyên Hồn Tào Tháo     200
Túi Đá Lv14 (Chọn) 1
Rương Vàng 2000
4 ~ 5 Nguyên Hồn Tào Tháo     180
Túi Đá Lv13 (Chọn) 1
Rương Vàng 1500
6 ~ 10 Nguyên Hồn Tào Tháo     150
Túi Đá Lv12 (Chọn) 1
Rương Vàng 1000
11 ~ 20 Nguyên Hồn Tào Tháo     100
Túi Đá Lv11 (Chọn) 1
Rương Vàng 800
21 ~ 50 Nguyên Hồn Tào Tháo     80
Túi Đá Lv10 (Chọn) 1
Rương Vàng 500

1.Đua Top Lực Chiến

 

Hạng Phần thưởng Số lượng
1 Nguyên Thần Vạn Năng LvX 300
Túi Đá Đỉnh (Chọn) 1
Rương Chuyên Thuộc LvX 5
2 ~ 3 Nguyên Thần Vạn Năng LvX 200
Túi Đá Lv14 (Chọn) 1
Rương Chuyên Thuộc LvX 3
4 ~ 5 Nguyên Thần Vạn Năng LvX 180
Túi Đá Lv13 (Chọn) 1
Rương Chuyên Thuộc LvX 2
6 ~ 10 Nguyên Thần Vạn Năng LvX 150
Túi Đá Lv12 (Chọn) 1
Rương Chuyên Thuộc LvX 1
11 ~ 20 Nguyên Thần Vạn Năng LvX 100
Túi Đá Lv11 (Chọn) 1
Mảnh Trang Bị SSS 50
21 ~ 50 Nguyên Thần Vạn Năng LvX 80
Túi Đá Lv10 (Chọn) 1
Mảnh Trang Bị SSS 30

IV. CẬP NHẬT THÊM TÍNH NĂNG VÀ PHÚC LỢI

1. Cập Nhật

  • Thêm 3 thần tướng: Đại Kiều - Thần Triệu Vân - Thánh Điêu Thuyền

2. Phúc Lợi

  • Sau khi hoàn tất bảo trì gộp server sẽ có quà gửi qua thư cho các Chúa Công, Quà là gì sẽ được bật mí hoàn tất gộp server

Chân Nhi